Home » Pdf Pdf Sociologji Html

UNIVERSITETI I PRISHTINËS PASQYRA E PLANEVE ...

5 Departamenti i Konstruktimit dhe Dizajnimit a) Drejtimi Konstruksionet makinerike b) Drejtimi Automjetet motorike Source: http://fiek.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Relevante/pasqyra_up_2008.aspx
View/Download »

FORMULARI A1Z - MATURA SHTETËRORE

FORMULARI A1Z PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE NË PRO 1. DAR ose ZA _____ (2. Emri i qytetit/fshatit: _____ 3. Emri i shkollës: _____ 4. Indeksi i profilit/degës: _____ (5. Emri: _____ 6. ID e ... Source: http://matura.akp.gov.al/site/docs/formulari_a1z.pdf
View/Download »

PROGRAMI I STUDIMIT TURIZËM (BACHELOR ...

1 PROGRAMI I STUDIMIT TURIZËM (BACHELOR) Nr DISIPLINAT FORMUESE ME LENDËT PËRKATËSE Numri total i orëve në auditor Kredite Semestri I,II Viti I Disiplina të formimit të përgjithshëm 1 Ekonomiks Moduli 1 ... Source: http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/turizem_0.pdf
View/Download »

Matura.akp.gov.al

40b. Nga kurrikula me zgjedhje: Kredite 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 Lênda Letërsi e thelluar Matematikë e thelluar Fizikë e thelluar Kimi e thelluar Biologji e thelluar Trashêgimi kulturore Sociologji Histori e thelluar Gjeografi e ... Source: http://matura.akp.gov.al/site/docs/matura_Shteterore_2012.pdf
View/Download »

Www.arsimi.gov.al

2. 2. 3. NENI 4 PORTOFOLI 1 KANDIDATIT PËRMBAJTJA E PORTOFOLIT Portofoli personal përmban këto dokumente: a) Curriculum Vitae (me fotografi) b) Fotokopje e noterizuar e certifikatave me kredite. c) Fotokopje e noterizuar ... Source: http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/udhezimeurdhera/Udhezimi_per_kualifikimin_e_mesuesve_2014.pdf
View/Download »

NOCIONI & KARAKTERISTIKAT THEMELORE TË SË ...

Ne kuptimin e gjerë shkenca e së drejtës penale ka 4 Shkenca e së drejtës penale merret me studimin e kuptimit juridik të veprës penale, të llojeve dhe formave të veprave penale, gjithashtu studion kryesin dhe përgjegjësin ... Source: http://juristat.files.wordpress.com/2012/02/e-drejta-penale.pdf
View/Download »